• Română
 • English

Laboratorul Fiziologia Plantelor Pomicole și Maturării Fructelor

Șeful laboratorului: BUJOREANU Nicolae, doctor habilitat în agricultură, conferențiar cercetător

Echipa de cercetare:
1.    BUJOREANU Nicolae, dr.hab., conf.cercet.
2.    ȘIȘCANU Gheorghe, dr.hab., acad. AȘM
3.    MARINESCU Marina, dr., cerc. şt. coord.
4.    TITOVA Nina, dr., cerc.șt. coord.
5.    BALMUȘ Gheorghe, dr., cerc.șt. coord.
6.    NEGRU Petru, dr., cerc.șt. coord.
7.    COLESNICOVA Ludmila., dr., cerc.şt.
8.    BEJAN Nina,  cercetător ştiințific
9.    MALINA Raisa, cercetător ştiințific
10.    RUSU Maia, cercetător ştiințific
11.    POPOVICI Ana, cercetător ştiințific
12.    HAREA Ion, cercetător ştiințific
13.    GAVIUC Ludmila, cercetător ştiințific
14.    NICUȚA Alexandru. cercetător ştiințific
15.    SVETLICENCO Valentina, cercetător științific stagiar
16.    ȘEVCIUC Alexandru, biolog coordonator
17.    VORNICOV Ana, biolog  coordonator
18.    LARINA Lilia, fiziolog cat.II
19.    RĂDĂUȚĂ ALINA,  biolog  coordonator
20.    RADU Mihai, inginer-electronist cat.I

Direcţii de cercetare:

•    Cercetarea procesului producțional la plantele pomicole în corelație cu activitatea sistemului donator-acceptor.
•    Studierea formării în dinamică a potențialului fotosintetic la diferite specii și soiuri a plantelor pomicole.
•    Studierea activității sistemelor de reglare enzimatică şi hormonală în optimizarea creşterii productivităţii şi rezistenţei plantelor în condiţii stresogene.
•    Studierea modificărilor fiziologice, structurale şi biochimice ale centrelor de atracţie si nivelului de absorbţie şi utilizare a radiaţiei solare de către aparatul fotosintetic la plantele.
•    Optimizarea activităţii fotosintetice a plantelor pomicole sub influenţa SBA și utilizarea lor în reglarea procesului producțional.
•    Evidenţierea acţiunii SBA, micro- şi macroelementelor în formarea direcţionată a fructelor destinate păstrării îndelungate.
•    Elucidarea influenţei gradului de maturare şi componenţei biochimice a fructelor soiurilor tardive de măr asupra rezistenţei lor la bolile fungice pe durata perioadei postrecoltare.
•    Evaluarea  conţinutului optim al O2 şi CO2 în atmosfera camerei frigorifice asupra intensităţii proceselor metabolice şi rezistenţei fructelor la dereglările funcţionale pe durata perioadei de păstrare.
 

Metode de cercetare:
Sunt  utilizate următoarele metode de cercetare:  intensitatea  proceselor fotosintezei, respirației și transpirației frunzelor; evaluarea acumulării pigmenților clorofilieni, conținutului glucidelor, acidului ascorbic, acizilor titrabili, polizaharidelor; activitatea hormonală (de stimulare și inhibare a proceselor de creștere); activitatea enzimelor (peroxidaza, polifenoloxidaza, oxidaza acidului indolilacetic (O-AIA); morfogeneza mugurilor fructiferi; conținutul macro- și microelementelor în frunzele și fructele pomilor; stabilirea gradului de maturare și a termenului optimal de recoltare a fructelor.
Pentru evaluarea calității, capacității de păstrare,  rezistenței  fructelor  la bolile fungice, dereglările fiziologice și deshidratării  țesuturilor sunt utilizate  metodele  fiziologice, patofiziologice, biochimice, anatomo-structurale și tehnologice. Cercetările ce țin  de încetinirea  proceselor de maturare-senescență și menținerea la un nivel înalt al calităților organoleptice la fructe  sunt efectuate  prin aplicarea următoarelor metode: păstrarea în atmosfera obișnuită (AO), controlată (AC) și  îmbogățită cu vaporii inhibitorilor de etilenă - „Fitomag”, „Fussyum” și „Smart Fresh”.        

Rezultate relevante:

     Au fost elaborate și implementate în producere:
-    “Tehnologia formării direcţionate a fructelor destinate păstrării îndelungate”;
-    “Sistemul de reducere a pierderilor, produse de dereglările funcţionale, agenţii patogeni de origine fungică şi perisabilitatea naturală în perioada postrecoltară”;
-    „Tehnologia de cultivare a zmeurei pe baze ecologice” la baza cărora au stat 24 brevete de invenţie.

Aspecte inovative:
Au fost elaborate peste 40 de metode, procedee şi remedii, care au fost  apreciate cu 12 medalii de aur, 7 medalii de argint, 6 medalii de bronz şi 6 diplome de performanţă la Saloanele Internaţionale de Inventică de la Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, România; Geneva, Elveţia; Bruxells, Belgia; Pittsburg, SUA; Warşowia, Polonia; Seul, Corea de Sud; Beiging, China; premiile I şi III la concursul anului al AŞM în anii 1997 şi 2000;  Marele premiu la Salonul Internaţional pentru tineret “Inventică-Creativitate-Inovare”, Chişinău, 1997.

A fost evidenţiată dependența directă  dintre activitatea enzimelor antioxidante şi funcţionarea aparatului fotosintetic în sistemul donor-acceptor  (Brevete de invenție MD 177, 396).  Tratamentele foliare cu substanţe biologic active de provenienţă naturală (Melangozidă, Linarozidă) şi a microelementelor se recomandă de efectuat în timpul încetinirii creşterii intensive a lăstarilor,  care corespunde declanşării proceselor inducţiei florale, formării şi diferenţierii mugurilor de rod, contribuind sporirii recoltei plantelor pomicole (Brevet de invenție MD 566).

Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate:
Au fost elaborate şi implementate în producere proiectele: „Principii şi procedee tehnologice de diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale asupra plantelor de cultură”, „Tehnologia de obţinere a producţiei ecologice de zmeur şi păstrarea ei”, „Asamblarea instalaţiei experimentale pentru cercetarea regimelor de gaze privind păstrarea de lungă durată a fructelor de  soiurile noi de măr cultivate în Moldova”
 

Publicații relevante:

 •      Bujoreanu N., Tudorache Gh., Chirilov E., Marinescu M. Sporirea rezistenței plantelor horticole la acțiunea negativă a unor factori ai mediului prin utilizarea substanțelor biologic active. In: “Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură. Monografie colectivă sub red. Acad. S.Toma,  Chişinău, 2008, Tipografia AŞM, p.203-221.
 •      Bujoreanu N. Formarea direcţionată a fructelor pentru păstrare îndelungată, Chişinău,”Magna-Princeps”SRL, 2010, 256 p.
 •      Bujoreanu, N.; Chirtoca, A. Păstrarea şi comercializarea merelor în stare proaspătă. Ghid practic, Ch.: 2013. 128 p.
 •      Marinescu, M., Bujoreanu, N., Colesnicova, L., Svetlicenco, V. Evaluation of surface structures of apple fruits during long-term storage depending on the concentration oxygen and carbon dioxide. Studia Universitatis Moldaviae. Ser. Stiinte reale si ale naturii. 2014, 1(71) Rev. Șt. cat. C, ISSN 1814-3237, p.73-75.
 •      Negru, P., Şişcanu, Gh., Popovici, A. Particularităţile iernării unor soiuri de viţă de vie în Republica Moldova. Jurnalul „Agricultura Moldovei” ,2007, N 7-8, p.32-36. 
 •      Negru, P.; Popovici, A. Influenţa conţinutului de Ca activ în sol, stresul hidric şi hipotermic asupra metabolismului compuşilor fosforici la plantele viticole. Bul. al AȘM, Ştiinţele vieţii, 2009, Nr.2(308), p.26-37. ISSN 1857-064X.
 •      Popovici, A., Negru, P., Şişcanu, Gh. Influenţa stresului hidric şi hipotermic asupra metabolismului compuşilor fosforici la plantele viticole. Bul. al AŞM, Ştiinţele vieţii, 2013, Nr 2, p.79-87.
 •      Negru, P. Fiabilitatea ecosistemului viticol în condiții ecologice la regim de gradient. Chișinău, 2015. Combinatul Poligrafic. 500 p. ISBN 978-9975-129-10-7.
 •      Şişcanu, Gh., Cecan, A. Influenţa preparatului Melangozida O şi a microelementelor asupra conţinutului glucidelor în frunze, alte organe în sistemul donor – acceptor la pomii de măr. Chişinău. Studia universitatis, „Ştiinţe ale naturii”, 2012, 1 (51), p.93-95. ISSN 1814-3237.
 •      Şişcanu, Gh., Cecan, A., Chintea, P. Evaluarea influenţei preparatului Melongozida O utilizat separat şi în amestec cu microelemente asupra activităţii enzimatice în frunze la pomii de măr. Simp. Şt. Intern. „Protecţia plantelor – probleme şi perspective”. Chişinău, 2012. v.41, p.331-334. ISBN 978-9975-56-069-6.
 •      Rusu, M.;  Şişcanu, Gh.;  Balmuş, Gh.  Activitatea regulatorilor de creştere în diferite organe ale pomilor de măr. Mater. Simp. şt. naţ „100 ani la naşterea distinsului savant şi om de stat Mihail Sidorov”, 30-31 oct. 2014, Chişinău, p.280-282. ISBN 978-9975-64-263-7.
 •      Бужоряну, Н., Пынтя, М., Маринеску, М. Исследование действия БАВ “Fitostim” и микроэлементов B, Zn, Mn на процессы роста, развития и плодоношения у косточковых культур. Плодоводство и ягодоводство России: Сб.науч.работ. ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии. М., 2011. Т.XXVI.  c.215-221
 •      Русу, М.; Шишкану. Г.;  Балмуш,  Г.; Мащенко, Н. Влияние Мелонгозида О на пигментный комплекс и биологическую активность эндогенных  регуляторов роста в листьях яблони. Матер. межд. н. конфер. «Физиология растений – теоретическая основа инновационных агро- и фитобиотехнологий», Кaлининград, Россия, ч.2, с. 318- 320. ISBN 978-617-579-852-2.
 •      Титова, Н.В., Шишкану, Г.В. Исследование действия стероидного гликозида линарозид на растения абрикоса. Lucrări şt., UASM.,2013, v.36, partea II. Chişinău, 2013, p. 214-217.
 •      Титова, Н. Физиологические особенности растений абрикоса при действии фенольного гликозида линарозид. Mater.confer şt. “Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor”, Chişinău, 23-24 oct. 2014, p.167-171. ISBN 978-9975-56-194-5.
 •      Шишкану, Г.В., Титова, Н.В., Кинтя, П.К., Швец, С.А. Натуральные стероидные гликозиды как стимуляторы роста растений персика. Матер. VIII Межд. Симпоз. «Новые и нетрадиционные растения» М., 2009, с. 349 – 351.
 •      Шишкану Г., Титова Н., Малина Р., Воронцов В. СО2 - газообмен и продуктивность растений абрикоса и персика в зависимости от действия стероидного гликозида Молдстим и микроэлементов цинк и марганец. Rev. Studia universitatis, seria „Ştiinţe ale naturii”,Chişinău, 2011. nr.1(41), p.97-102. ISSN 1857-1735.

Date de contact:
Tel.:  (+ 373 22) 66 39 32
E-mail: bujoreanu_apple@mail.md