• Română
  • English

Laboratorul Bioenergetica

Șeful laboratorului: BALAUR Nicolae, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în biologie, profesor universitar.

Echipa de cercetare:
Laboratorul a fost fondat în a.1982 de către membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, doctor habilitat în biologie, profesor universitar Balaur Nicolae.
Laboratorul întruneşte 6 unităţi, inclusiv 4 cercetători ştiinţifici dintre care 1 doctor habilitat, 2 doctori în ştiinţe.

Direcții de cercetare:

•    Energetica procesului de producţie la C3 şi C4 – plante;
•    Evaluarea acţiunii secetei şi temperaturilor joase asupra procesului de producţie.
•  Studierea schimbului de CO2, mezostructurii şi ultrastructurii aparatului fotosintetic, eficienţei energetice a fotosintezei plantelor C3 şi C4 și fotorespiraţiei.
•   Studierea și utilizarea mechanismelor de limitare a fotorespirației în biotehnologiile de reconstrucție a plantelor C3.
•   Studierea procesului de formare a sindromului C4 la plantele C4 şi C3 şi elaborarea de noi biotehnologii de îmbunătăţire a procesului de fotosinteză, de reducere a fotorespiraţiei şi majorare esenţială a productivităţii plantelor C3.

Rezultate relevante:

     Studierea schimbului de CO2  a organelor fotosintetic active a descoperit fenomenul absenţei fotorespiraţiei aparente la organele reproductive a plantelor C3. Acest fenomen a fost evidenţiat şi la teaca frunzei şi tulpina cerialierilor, fructul şi tulpina plantelor de tomate.
Sa stabilit că, tipul de C3 – fotosinteză la cereale este caracteristic numai frunzelor. În celelalte organe fotosintetic active funcţionează mecanisme de limitare a ciclului fotorespiratoric. 
     În rezultatul descoperirei fenomenului absenţei fotorespiraţiei aparente la organelle reproductive a plantelor C3 s-a înaintat şi partial confirmat o nouă strategie în domeniul reconstrucţiei C3 plantelor, bazată pe totipotenţa celulelor organelor fotosintetic active, lipsite de fotorespiraţia aparentă.
    În cadrul acestei strategii, prin utilizarea procedirilor biotehnologice, s-au indus somaclone de Triticale şi Tr. durum cu fotorespiraţia redusă până la 43% şi un nivel al recoltei essential mai majorat faţă de martor.

Aspecte inovative şi avantaje:
Sunt obţinute 14 brevete de invenţie în domeniul majorării productivităţii şi diagnosticării rezistenţei plantelor la temperaturi scăzute şi secetă edafică; diferite  medalii  de la expoziţii naţionale şi internaţionale; diplomă „inovaţie pentru reconstrucţia plantelor C3”.

Experienţă în cooperare internațională:

2006-2008 – Proiect bilateral cu Fondul de Cercetări Fundamentale a Federaţiei Ruse (RFFI) „Studierea influenţei secetei edafice asupra componentelor bioenergetice a procesului de producţie a plantelor cu diferit nivel de productivitate.”
2010-2011 – Proiect bilateral cu Fondul Republican de cercetări fundamentale a Belarusiei. „Studiul morfogenetic, fiziologic, biochimic şi bioenergetic a hexaploizilor heteroplasmatici a plantelor de Triticale în diferite condiţii ecologice.”
2012 – 2013 – Proiectul Internaţional – bilateral în cadrul Programului STCU – AŞRM „Iniţiative comune de cercetare – dezvoltare” „Expresia genelor RUBPcarboxilazei/oxigenazei, PEPcazei şi ultrastructura cloroplastelor plantelor C3 şi C4 în absenţa fotorespiraţiei aparente”.

Publicații relevante:

1. BALAUR N., Expresia fotorespiraţiei în condiţii optimale şi stresogene//Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2006, № 1, p.66-72.
2. BALAUR  N., Fenomenul absenţei fotorespiraţiei în organele reproductive a C3 – plantelor.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2007, №2 (302), p.166-167.
3. BALAUR  N., Fotorespiraţia şi rezistenţa plantelor. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău, Republica Moldova, 2007, p.208.
4. MERENIUC L.  BALAUR  N., Analiza comparativă a mezostructurii aparatului fotosintetic a plantelor cerealiere în dependenţă de nivelul de productivitate, condiţiile de creştere şi numărul de cromozomi//Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor. Materialele Conferinţei Naţionale cu participare Internaţională, 9-10 octombrie 2008, Chişinău, 2008, p. 398-403.
5. BALAUR  N.,  MERENIUC L. Despre sindromul – C4 în organele reproductive ale plantelor de cereale.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2009, №3 (309). p. 41-47.
6. BALAUR  N., CAUŞ  M., VORONŢOV  V. The phenomenon of absence of apparent photorespiration in C3-plant reproduсtive organs.//Lucrări ştiinţifice USAMV, Iaşi, Romănia, seria “Horteculura”, 2009, v.52, p.101-106.
7. BALAUR  N., VORONŢOV  V., CLEIMAN  E., TON  Y.D. Novel technique  for Component Monitoring of CO2 Exchange in Plants.// Russian Journal of  Plant Physiology. 2009, v. 56, № 3, p. 423-427. Doi: 10.1134/S1021443709030170.
8. MERENIUC L. Influenţa secetei edifice asupra mezostructurii aparatului fotosintetic a plantelor de grîu comun de toamnă (Tr.aestivum, L) // Structura şi funcţionalitatea sistemеlor biologice – diversitate şi universalitate. Materialele conferinţei ştiinţifice “În memoria academicianului Boris Matienco”. 17 noiembrie 2011, Chişinău, Republica Moldova, 2011. p.216-220.
9. N.S. BALAUR, V.A. VORONTSOV, and L.F. MERENYUK, Specific Features of Photorespiration in  Photosynthetic Active Organs of C3 Plants//Russian Journal of plant Physiology, 2013, Vol.  60, N2, pp.184-192; Pleidis Publishing, Ltd., 2013
Doi: 10.1134/S1021443713020039.ISSN1021-4437. Impact factor: 0,71.
10. БАЛАУР Н.С., МЕРЕНЮК Л.Ф., ВОРОНЦОВ В. А. Особенности продукционного процесса растений интенсивного типа // Всероссийская научная конференция с международным участием. посвящённой 135-летию со дня рождения профессора В.Н.Хитрово «Актуальность идей В.Н.Хитрово в исследовании биоразнообразия в России», круглый стол «Продукционный процесс растений и его регуляция» в честь 110-летия со дня рождения профессора С.И.Ефремова. Сборник статей. 18-20 сентября 2014 года, Орёл, с. 200-203.
11. MERENIUC LILIA  Analiza comparativă a structurii şi activităţii funcţionale a aparatului fotosintetic la plantele de Triticale // Buletinul Academiei de Ştiinţe, Ştiinţele Vieţii, 2014, №1(322), p. 33-41.
12. БАЛАУР Н.С., ВОРОНЦОВ В. А., КЛЕЙМАН Э. И. Об измерении энергетической эффективности фотосинтеза. // Фотосинтетическая деятельность и продукционные процессы фитоцинозов. Материалы Международной дистанционной конференции. Выпуск 1. – Россия, Орёл. – 2014. – С. 89 - 95.
13. БАЛАУР Н.С., ТОН Ю.Д., КЛЕЙМАН Э.И., ВОРОНЦОВ В.А. Технология мониторинга эндогенных и экзогенных факторов продукционного процесса. // Фотосинтетическая деятельность и продукционные процессы фитоцинозов. Материалы Международной дистанционной конференции. Выпуск 1. – Россия, Орёл. – 2014. – С. 96 - 108.

Date de contact:
Tel.: (+ 373 22) 55 60 96
Fax: (+ 373 22) 55 61 80
E-mail: bn1939@yahoo.com