• Română
  • English

Laboratorul Genetica Aplicată

Șeful laboratorului: LUPAȘCU Galina, doctor habilitat, conferențiar cercetător

Echipa de cercetare:
1.Lupaşcu Galina, dr.hab. – conducător de proiect
2.Buiucli Petru, dr. hab., prof univ., consultant
3.Celac Valentin, dr.hab., cerc.şt.princ.
4.Maslobrod Serghei, dr.hab., cerc.şt.princ.
5.Veveriţă Efimia, dr., cerc.şt.coord.
6.Budac Alexandru, dr., cerc.şt.coord.
7.Mihnea Nadejda, dr., cerc.şt.coord.
8. Rotari Silvia, dr.,  cerc.şt.sup.
9.Gore Andrei,dr.,  cerc.şt.sup.
10.Malii Aliona, dr.,cerc.şt.sup.
11.Saşco Elena, cerc.şt.superior, dr.
12.Gavzer Svetlana, cerc.şt.
13.Cliciuc Dorin, cerc.şt.
14.Buga Gheorghina, lab.superior
15.Lupaşcu Vera, lab.superior
16.Raşcov Zinaida, laborant superior
17.Croitor Eleonora, laborant superior
18.Coreţchi Liubov, cerc.şt.sup., dr. (0,5 cumul)
19.Leatamborg Svetlana, cerc.şt.stag. (0,5 cumul)
20.Mihnea Mihaela, lab.sup. (0,5 cumul)
21.Sandic Ştefan, doctorand
22.Grigorcea Sofia, doctorand     
 
Direcţii de cercetare:
Genetica şi ameliorarea caracterelor de productivitate, calitate, rezistenţă la factori biotici (patogeni fungici) şi abiotici (temperatură înaltă, secetă) nefavorabili pentru genotipuri de triticale, grâu comun, grâu durum, secară, soia, năut, linte, bob, fasoliţă, tomate. Elucidarea rolului epistaziilor, factorului matern, interacţiunilor genotip x mediu în formarea  fenotipurilor valoroase. Determinarea  bazei genetice a transgresiilor pozitive la grâul comun de toamnă. Crearea soiurilor performante, omologarea şi implementarea acestora în producere.

Metode de cercetare:
În cercetare sunt aplicate metode clasice şi contemporane – genetice, moleculare, ameliorative, biotehnologice, micologice, fitopatologice şi statistice.

Echipament destinat cercetării:

Boxă, distilator, autoclav, etuvă, microscop, calculatoare, termostate, batoză, minibatoză.

Rezultate relevante:
S-a constatat că controlul genetic al rezistenţei grâului comun de toamnă la patogenii care produc boli de rădăcină este determinat de interacţiuni plantă x patogen, temperatură şi acţiuni/interacţiuni genice din planta-gazdă. Factorul matern influenţează în mare măsură rata transgresiilor caracterelor valoroase de producţie şi rezistenţă la patogenii pentru grâu şi eficienţa hibridării – tomate.
Pentru soia, s-a constat că în condiţiile Republicii Moldova, spre deosebire de alte regiuni, pentru obţinerea soiurilor cu productivitate înaltă, în cadrul selectărilor prioritate trebuie acordată numărului de seminţe şi păstăi per plantă şi numărului de internoduri productive.


Aspecte inovative și avantaje:
În cadrul laboratorului au fost create şi omologate în Republica Moldova zeci de soiuri performante de triticale (Inghen 33, Inghen 35, Inghen 93), grâu comun (Moldova 5, Moldova 11), grâu durum de toamnă (Auriu 273, Hordeiforme 333, Hordeiforme 335), grâu durum de primăvară (Arnăut 7), secară de toamnă (Zâmbreni 70), ovăz (Săltareţ), soia (Zodiac, Albişoara, Alina, Amelina, Clavera), năut (Botna, Inchel, Ovidel), Bob (Geca 5), latir (Bogdan), linte (Aurie, Verzuie), alune de pământ (Fazenda 1), tomate (Elvira, Jubiliar 60/20, Mihaela, Milenium, Prestij, Tomiş). Au fost elaborate metode de diagnostic al bolilor, de identificare a genotipurilor rezistente. Multe din aceste elaborări sunt acoperite cu brevete de invenţii care au fost prezentate la diverse Saloane de inventică din ţară şi peste hotare (Iaşi, Cluj – România, China) şi li s-au acordat medalii de aur, argint, bronz, cupe, trofee şi ordine). Se realizează 2 Proiecte de transfer tehnologic.

Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate:  
Se propun pentru comercializare seminţe prebază de tomate şi năut care prezintă soiuri cu productivitate, calitate şi rezistenţă înaltă la boli şi secetă.

Publicații relevante:

  • Celac V., Machidon M. Leguminoase pentru boabe vechi şi noi. Ch.: Tipografia Centrală, 2012, 64 p.
  • Coreţchi L., Bondarenco E., Barbacar N., Lupaşcu G. Genetic Variation within Glycine max (L.) Merrill Genotypes Resistant to Fusariose as Revealed by Microsatellite Markers. Romanian Biotechnological Letters, 2012. Vol.17, No.3, 7270-7278.
  • Grigorcea S., Lupaşcu G., Mihnea N. Reacţia formelor parentale şi hibrizilor reciproci F1 de tomate la Alternaria spp. Buletinul ASM. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 2(317), 64-70.
  • Mihnea N. The fenotipic variability of valuable characters of tomato fruit. Oltenia studii şi comunicări ştiinţele naturii. 2012, 1,11-13,
  • Веверицэ Е., Буюкли П., Ротарь С., Горе А. Урожайность новых сортов озимых колосовых культур, созданных в Институте Генетики и Физиологии Растений АН Республики Молдова. Селекция и генетика сельскохозяйственных растений : традиции и перспективы. Международная научная конференция (к 100-летию Селекционно-генетического института –  Национального центра семеноведения и сортоизучения). Одесса, 17-19 октября, 2012, 23-24.
  • Корецкая Л.С., Лупашку Г.А., Будак А.Б. Фитопатологическая оценка и показатели продуктивности перспективных генетических форм сои. Культурные растения для устойчивого сельского хозяйcтва в XXI веке (иммунитет, селекция, интродукция). Том IV, Часть  I., М. 2011, C. 240-246.       
  • Cliciuc D. Evidenţierea polimorfismului genetic al formelor M6 de năut prin intermediul analizei RAPD-PCR. In: Studia Universitatis, 2009, Seria Ştiinţe ale naturii. 2009, nr 1 (21), p. 16-19.

 


Date de contact:
Tel.:  (+ 373 22) 521179  
Fax:  (+373 22) 55-61-80
E-mail: galinalupascu@gmail.com