• Română
  • English

Laboratorul Genetica Rezistenţei Plantelor

Şef de laborator:
doctor în științe biologice, conferentiar cercetator Sîromeatnicov Iulea

Potenţialul Ştiinţific:
În cadrul laboratorului Genetica şi rezistenţa plantelor activează 20 cercetători ştiinţifici, dintre care doctori habilitaţi 2, doctori în ştiinţe 8, cercetători ştiinţifici 6, cercetători stagiari 2, biologi categoria 1.

Contacte:
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor
Laboratorul „Genetica şi fiziologia rezistenţei”
Str. Pădurii 20, MD 2002, Chişinău.
Tel/ fax: (+373) 22 77-04-47; (+373) 22 55-04-55
E-mаil: vasilebotnari@yahoo.com


Direcţia ştiinţifică:
Domeniile principale a activităţii ştiinţifice ale laboratorului cuprind: Genetica şi fiziologia rezistenţei; reacţiile adaptive ale plantelor la diferite niveluri de organizare; controlul genetic al rezistenţei plantelor la factorii stresogeni, la diferite faze ale ontogenezei; identificarea şi localizarea în genom a factorilor genetici responsabili de reacţiile adaptive; Markeri genetici, morfologici, proteici şi ADN – a caracterelor valoroase. Expresia genelor stres – inducibile; Biotehnologii moderne de creare şi selectare a variabilităţii genetice valoroase pentru ameliorare.

Scopul cercetărilor:
Evaluarea genelor inducibile în condiţii de secetă (pentru genotipurile rezistente) ca markeri moleculari potenţia li a rezistenţei la stresul secetei; studiul controlului genetic al rezistenţei plantelor, evidenţierea de markeri proteici pentru selectarea şi evidenţierea de donatori ai rezistenţei la îngheţ şi iernare; obţinerea regeneranţilor formelor hibride, liniilor obţinute în rezultatul tratării ciclice in vitro; Evaluarea materialului selectiv deja creat după un complex de caractere utile (precocitate, productivitate, mărimea şi calitatea fructelor, rezistenţa la arşiţă şi frig), selectarea celor mai perspective forme şi linii pentru ameliorare; evaluarea materialului selectiv creat anterior după un complex de caractere economic valoroase şi crearea hibrizilor noi înalt productivi, rezistenţi la arşiţă şi frig; Studiul rezistenţei genetice a gametofitului mascul, stabilirea genelor alelelor şi caracterului lor de interacţiune şi de moştenire la soiuri şi hibrizi la tomate.

Rezultatele principale:
Elucidarea elementelor/căilor comune in mecanismele de reglare a reparării ADN-ului la plante. Au fost selectate forme cu o potenţială activitate funcţională pentru a fi testate cu ajutorul metodei HCR, pentru capacitatea de a restabili funcţiile reparatorii ale genei XPG în urma deteriorării oxidative și cu raze UV a ADN-ului. Capacitatea de restabilire parţială a fost observată pentru două constucte ale cADN-ului XPG in lipsa promotorului nativ.

Rezultatele obţinute indică că reglarea funcţiei XPG poate implica o interacţiune complexă cu alte gene și poate fi reglată la diferite nivele (transcripţie, translare și post-translare). Verificarea nivelului de expresie al genelor raportate în analiza microarray (pentru genele selectate), identificarea şi screeningul unor markeri moleculari la porumb asociaţi cu rezistenţa la stresul secetei. Aceşti markeri vor fi utilizaţi în programele de selecţie şi ameliorare a porumbului cu scopul creării hibrizilor rezistenţi şi toleranţi la stresul secetei. Crearea liniilor şi hibrizilor rezistenţi la secetă reprezintă un punct crucial în producerea cerealelor în Republica Moldova. Determinarea corelaţiei dintre diferite forme a proteinelor de rezervă şi nivelul de rezistenţă la îngheţ a liniilor şi hibrizilor F1 de grâu comun, se va aprecia ereditatea lor în prima generaţie.

Investigaţiile efectuate în laborator pe parcursul mai multor ani au permis generarea variabilităţii genetice in vitro pe fonuri selective şi obţinerea unor forme noi cu rezistenţă sporită la factori stresogeni, cu frecvenţă modificată a spectrului variabilităţii ereditare. Au fost elaborate principii noi de reglaj a proceselor de dezvoltare in vitro, ce ne-au permis de a obţine forme noi cu caractere valoroase, selectate şi create linii, forme şi soiuri noi de plante ce îmbină caractere de productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită.

Pentru stabilirea adaptivităţii şi plasticităţii ecologice a genotipurilor va fi elaborat un model de identificare a rezistenţei gametofitului mascul la acţiunea complexă a factorilor abiotici (temperaturile înalte, secetă şi salinizare. Realizarea studiului complex a particularităţilor variabilităţii polenului în condiţii de temperaturi înalte şi secetă (după modelul elaborat in 2007). Depistarea şi selectarea genotipurilor de tomate cu rezistenţă sporită a polenului cu indici valoroşi. Stabilirea relaţiilor corelative dintre caracterele de rezistenţă la factorii abiotici ai mediului a gametofitului şi sporofitului de tomate, ce va permite selectarea eficientă a genotipurilor rezistente.

Sub conducerea doctorului habilitat V. Botnari în ultimii trei ani au fost create și omologate: soiul de ceapă comună „DIAMANT”, de usturoi „IZUMRUD”, fasolea de grădină „SANTINELA” și soiul de hrean „VECTOR”. În 2013 au fost propuse pentru omologare trei soiuri de tomate. Numărul total şi valoarea estimativă teoretică şi practică a principalelor rezultate ştiinţifice şi elaborărilor tehnico-ştiinţifice este de peste 700 lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 manuale, 2 dicţionare, 34 brevete de invenţii, menţinute cu 21 distincţii (medalii, diplome, trofee). Participarea la lucrările a 95 congrese, conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, inclusiv 27 naţionale, 24 – în fosta ex – URSS şi 44 internaţionale şi de asemenea la 12 expoziţii naţionale şi internaţionale.

Autenticitatea şi valoarea publicaţiilor efectuate în laborator a fost confirmată prin publicarea rezultatelor obţinute în reviste naţionale şi internaţionale de prestigiu.

Proiecte:
Laurence Berkeley National Laboratory, Berkeley 94720 CA, USA. Stagiu de cercetare în cadrul grantului MTFP (MRDA/CRDF) cu proiectul “Studierea mecanismelor de reglare a funcţiei XPG in repararea ADN-ului in celulele umane in urma deteriorării oxidative.” octombrie 07 - octombrie 08

University of Arizona, 303 Forbes Hall, Department of Plant Sciences, Tucson, AZ 85721 USA Stagiu de cercetare în cadrul grantului MTFP (MRDA/CRDF) cu proiectul “Comparative study of genes expression during drought stress in maize lines with different stress tolerance” 02.01.07-31.05.07

Proect de procurare a echipamentului: „Combină pentru recoltarea semințelor la culturile cerealiere, legumicole, plante aromatice și medicinale în procesul de ameliorare”. (2012-2014)
 

Publicaţii:
   –    articole din reviste naţionale:
   –    categoria B,
1. БОТНАРЬ, В.Ф. Влияние орошения на влажность воздуха и моделирование водного режима при возделывании томатов. // Chişinău. Buletinul AŞM. Ştiinţele Vieţii. Nr. 1(316), 2012, p.92-103.
2. FURDUI, T.; TUDORACHE, G.; ANDRIEŞ, S.; BOTNARI, V. Impactul secetei asupra dezvoltării agriculturii şi asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova şi unele măsuri de diminuare a consecinţelor acesteia// Buletinul Academiei  de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele Vieţii, 2012, nr.2 (317), pag. 11-16.
3. САЛТАНОВИЧ, Т.И.; РОЖНЕВСКАЯ, М.К.; КРАВЧЕНКО, А.Н.; БОТНАРЬ, В.Ф.; МИХНЯ,Н.И.  Использование гаметофитных технологий для оценки селекционных генотипов томата. Intellectus. 2012,  nr.4,  25-30. ISSN 1810-7079.

   –    articole în culegeri (naţionale / internaţionale),
1. AНТОЧ,  Л. П.; КРАВЧЕНКО, А.Н. Оценка мужского гаметофита томата по устойчивости к осмотическому и температурному стрессу. În: Интродукция нетрадиционных и редких растений. Материалы Х международной научно-методической конференции посвященной памяти академика РАСХН Немцева Н.С. Улияновск. 2012.v.2. стр. 18-22. ISBN 978-5-9795-0974-7
2. БОТНАРЬ, В.Ф.; БОРОВСКАЯ, А.Д.; КИНТЯ, П.К. Применение  регуляторов роста растительного происхождения в технологии возделывания лука репчатого // Материалы докладов на III Междун. научн.-практич. конференции «Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы», 8-9 августа 2012 г. Москва, изд-ство ВНИИССОК, стр. 148-155.
3. ROTARENCO, V.;  DICU, G.; MIHAILOV, M. and State D.  Selection and breeding experiments at the haploid level in maize (Zea mays L.). In: Journal of Plant Breeding and Crop Science. 2012, Vol. 4(5), p. 72-79.
4. САЛТАНОВИЧ, Т.И.; КРАВЧЕНКО, А.Н.; БЕЖЕНАРЬ, В.В. Изменчивость и наследуемость признаков мужского гаметофита томата в условиях абиотического стресса.  În: Интродукция нетрадиционных и редких растений. Материалы Х международной научно-методической конференции посвященной памяти академика РАСХН  Немцева Н.С. Улияновск. 2012.v.2. стр. 177-184. ISBN 978-5-9795-0974-7
5. СЫРОМЯТНИКОВ,  Ю.Н.; БОТНАРЬ,  В.Ф.; КОТЕНКО, Е.Д. Получение межвидовых линий томата на основе эмбриокультуры. În: Интродукция нетрадиционных и редких растений. Материалы Х международной научно-методической конференции посвященной памяти академика РАСХН Немцева Н.С. Улияновск. 2012.v.2. стр. 490-494. ISBN 978-5-9795-0974-7
 
Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale), în conformitate cu cerinţele CNAA şi standardele naţionale.
1. AНТОЧ, Л. П.; КРАВЧЕНКО, А.Н. Использование структурных органов цветка для оценки устойчивости генотипов томата к повышенной температуре. În: Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы. Тезисы Международной научной конференции. Oдесса.  2012. стр. 217-218.
2. БОТНАРЬ, В.Ф.; КИНТЯ, П.К.; БОРОВСКАЯ, А.Д.; МАКОВЕЙ, М. Д. Влияние природных биорегуляторов на жизнеспособность семян томатов.Материалы международной научной конференции, посвященной 200-летию Никитского ботанического сада, г. Ялта, Украина, 5-8 июня 2012, стр. 115
3. КАЛАЛБ, Т.; СЫРОМЯТНИКОВ, Ю.; ДОБЫНДА, Е. Микроскописекие структурные признаки устойчивости новых генотипов томата, стр. 45-46. Тезисы Международной научной конференции «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: Традиции и перспективы» к 100-летию Селекционно-генетического института – Национального центра семеноведения и сортоизучения,  Одесса, Украина, 2012, стр. 45-56.
4. МИХНЯ, Н.И.; САЛТАНОВИЧ, Т.И.; ЛУПАШКУ, Г.А.; ГРИГОРЧА, С.В. Новый жароустойчивый исходный материал томата. În: Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы. Тезисы Международной научной конференции. Oдесса.  2012. стр. 274-275.
5. ROTARENCO, V.A.; DICU, G. Pseudo doubled haploid lines in maize. Conference book, XXII EUCARPIA Maize and Sorghum Conference, Opatija, Croatia. pag.143
6. САЛТАНОВИЧ, Т.И.; КРАВЧЕНКО, А.Н. Влияние абиотических факторов на изменчивость и наследуемость признаков мужского гаметофита томата. În: Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы. Тезисы Международной научной конференции. Oдесса.  2012. стр. 274-275.
7. СЫРОМЯТНИКОВ, Ю.Н. Изучение комбинационной способности у новых созданных межвидовых линий томатов. În: Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы. Тезисы Международной научной конференции. Oдесса 2012. p.193-194 În: Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы. Тезисы Международной научной конференции. Oдесса.  2012. стр. 274-275.
 
Brevete de invenţii:
1.    BOTNARI, V.; CHINTEA, P.; BOROVSKAIA, A.; GANCEACOVSCHI, I. Procedeu  de tratare a seminţelor de morcov. Brevetde invenţie. MD 365. 2012.
2.    BOTNARI, V.; CHINTEA, P.; BOROVSKAIA, A. Procedeu  de tratare a seminţelor de ceapă. Brevet de invenţie.  MD 4142012.
3. SÎROMEATNICOV, IULIA; DASCALIUC, ALEXANDRU; CHIRILOV, ELEONORA; CIOBANU, RENATA. Procedeu de cultivare a tomatelor. Brevet de invenţie MD 497. 2012.11.30