• Română
 • English

Laboratorul Biochimia plantelor

Sef de centru:
doctor habilitat, profesor Dascaliuc Alexandru.

Potentialul stiintific:

 1. Alexandru Dascaliuc, Doctor habilitat în biologie, prof. univ.,  şef de laborator
 2. Maria Cauş, Doctor în biologie, cercetător ştiinţific coordonator
 3. Tudor Ralea, Doctor în biologie, cercetător ştiinţific coordonator
 4. Tatiana Călugăru-Spătaru, Cercetător ştiinţific
 5. Natalia Jelev, Cercetător ştiinţific
 6. Nina Zdioruc, Cercetător ştiinţific stagiar
 7. Tatiana Delean, Fiziolog cat. I
 8. Diana Morari, Chimist
 9. Ion Agapi, Cer. şt. stagiar
 10. Nicolae Platovschii, Doctorand, fiziologia plantelor, anul
 11. Sabina Sprânceană, Doctorand, biochimia plantelor, anul 1
 12. Radu Niţă, Masterand, anul 2

Contacte:
Institutul de Genetica, Fiziologie și Protecție a Plantelor,
Centrul de Tehnologii Biologice Avansate (CTBA)
Str. Padurii, 20, of 221.
Tel: 53-01-77
E-mail: adascaliuc@yahoo.com

Directia stiintifica:
Biosinteza metabolitilor secundari in vivo si in vitro;
determinarea rolului lor in adptarea biosistemelor fata de factorii de stres;
mecanismele de reglaj a starii de repaus la plante.

Scopul cercetarilor:
Studiul compozitiei si acumularii metabolitilor secundari la diferite specii de plante si determinarea factorilor care asigura sporirea continutului principiilor active; obtinerea metabolitilor secundari in cultura in vitro; elaborarea unor preparate cu efecte protectoare fata de diferiti factori de stress; starea de repaus si rolul ei in adaptarea plntelor la factorii de stress.

Importanta practica:
Selectarea genotipelor cu un continut sporit de metaboliti secundari si elaborarea preparatelor cu efecte de protectori fata de diferiti factori de stres; biosinteza metabolitilor secundari in conditii controlate in vitro; multiplicarea in vitro a genotipurilor valoroase; reglajul starii de repaus la plante.

Echipamente si metode de cercetare:

 

Examinarea rezultatelor evaluărilor la cromatograful HPLC, Agilent 1100, detector DAD integrat cu spectrometru de mase MS Agilent 1100.

 

Tinerii cercetătroi în procesul de lucru la oximetrul ISI 5300.

 

Aprecierea rezultatelor evaluărilor la spectrofotometrul Agilent 8453 UV-Vis.

 

Biotehnologii in vitro: microclonare, embriogeneză somatică, cultura calusurilor etc.

   

 

Proiectul curent al laboratorului: Influența proceselor de inițiere şi reglare a transformărilor speciilor reactive de oxigen  SRO  asupra proceselor de dezvoltare şi rezistenţă a plantelor faţă de factorii de stres abiotic.
      Una din provocările actuale constă în pericolul încălzirii globale a climei, acompaniat de lărgirea intervalului dintre maximele anuale ale temperaturilor înalte şi joase. Din această cauză riscurile pentru supravieţuirea plantelor, mai ales celor multianuale, cresc semnificativ. La oara actuală progresele ameliorării,  datorită combinări metodelor clasice de selecţie cu cele ale geneticii moleculare, biofizicii şi fiziologiei, dau rezultate remarcabile.  Totodată devine tot mai evident faptul că schimbarea calitativă în această ramură va depinde de elaborarea unor parametri care ar da posibilitatea de a aprecia corect rezistenţa şi starea fiziologică a plantelor în condiţii de stres. Existenţa mai multor strategii de rezistenţă a plantelor la nivel anatemo-morfologic, fiziologic, genetic şi molecular determină complexitatea  problemei. Rezultatele ştiinţifice obţinute în ultimele decenii dau posibilitatea de a considera că în mod cel mai general starea (viabilitatea) sistemelor biologice şi rezistenţa lor la diferiţi factori de stres pot fi determinate datorită aprecierii dinamicii  diferitor  parametri care caracterizează potenţialul oxido-reductiv în normă, condiţii de stres, amplificare  şi recuperare a deteriorărilor provocate de stres. În aşa fel devine reală  posibilitatea comparării obiective a specificului  rezistenţei diferitor genotipuri, precum şi a influenţei factorilor fizici şi chimici asupra rezistenţei.   Aceste deziderate sunt stipulate în cadrul cercetărilor efectuate în laborator. 

Obiective de cercetare:
1. Mecanisme genetice şi fiziologice a sporirii productivităţii şi rezistenţei plantelor;
2. Elaborarea şi implementarea tehnologiilor intensive şi ecologice de cultivare a plantelor;
3. Tehnologii şi sisteme de protecţie integrată şi a mijloacelor ecologic inofensive;
4. Reducerea utilizării fertilizanţilor chimici de sinteză şi a produselor de uz fitosanitar şi  
    înlocuirea acestora cu produse organice şi biologice.

Metode de cercetare şi protocoale experimentale utilizate în laborator


1. Metode de determinare a speciilor reactive de oxigen: oximetrie, potenţiometrie, spectrofotometrie, electroforeză.
2. Metode biochimice de determinare a stării plantelor: spectrofotometrie, centrifugare, cromatografie, electroforeză, determinare a activităţii şi spectrelor izoenzimelor redox.
3. Metode fiziologice şi biofizice de determinare a stării plantelor: fluorometrie, scurgere a electroliţilor, acumulare a metaboliţilor secundari, germinare a seminţelor, creştere şi dezvoltare a plantelor, diferenţiere şi dediferenţiere în condiţiile in vitro şi in vivo.
4. Metode artificiale de inducere şi modificare a stării de stres la plante: aplicarea temperaturilor extreme şi a secetei asupra plantelor; influenţa luminii în dependenţă de spectru, influenţa fitohormonilor, reglatorilor de creştere şi elicitorilor asupra plantelor.
5. Metode matematice de apreciere a stării plantelor: analiza statistică, analiza sistemică, modelare matematică.

Publicații relevante editate în 2014

DASCALIUC Al., CUZA P., CĂLUGĂRU-SPĂTARU T., FLORENŢA Gh. Germination capacity and induction of somatic embriogenesis of explants fron pubescent oak (Quercus pubescens Wild.) acorns. Mediul Ambiant, Nr. 4(70), 2014, p. 7-10. ISSN: 1810-95551

CAUŞ, M.; DASCALIUC, A. Activitatea biologică şi indicii antioxidativi ai extractelor din plantele de Cucumis sativus L. tratate cu regulatorul natural de creştere Reglalg. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2014, Nr. 2 (323), p. 58 - 67.

CAUŞ, M.; CĂLUGĂRU-SPĂTARU, T.; DASCALIUC, A. Influenţa preparatului Reglalg asupra acumulării biomasei, conţinutului compuşilor fenolici  şi spectrului izoenzimatic al polifenoloxidazei în celulele calusului de Rhodiola rosea L. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale (Ediţia a V-a) „Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor”, Chişinău, 23-24 octombrie 2014, p. 48-52.

JELEV, N. Efectele  biologice  ale  regulatorului  natural  de creştere Reglalg asupra seminţelor grâului comun de toamnă (Triticum aestivum L.). Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale (Ediţia V-a) „Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor”, Chişinău, 23-24 octombrie 2014, p.367-371.

CAUS, M.; DASCALIUC, A. Influence of three modifications of natural growth regulator Reglalg on cucumber seeds germination and seedling growth. International scientific conference and School for young scientists “Plant Physiology as a Theoretical Basis for Innovative Agriculture and Phytobiotechnologies”, (Russia, Kaliningrad, 2014): Proceedings in 2 vol., ed. E.S. Ronizhina. – Kaliningrad: Axios, 2014, vol. I. p. 385-387. ISBN 978-5-9172-6075-4.

CALUGARU-SPATARU, T.; CIOCARLAN, A.; SILION, M. The chemical composition of callus culture and roots of Rhodiola rosea L. of Carpathian origin. International scientific conference and School for young scientists „Plant physiology as a theoretical basis for innovative agriculture and Phytobiotechnologies”, (Russia, Kaliningrad, 2014): Proceedings in 2 vol., ed. E.S. Ronizhina. – Kaliningrad: Axios, 2014, vol. II, p.537-539. ISBN 978-5-9172-6076-1.

CĂLUGĂRU-SPĂTARU, T.; DASCALIUC, A. Procedeu de micropropagare a plantelor de Actinidia arguta in vitro.  Brevet. MD 605 Z. 2013.10.31

DASCALIUC, A.; RALEA, T.; ŞIŞCANU, GH.; CHIRILOV, E. Procedeu de apreciere a rezistenţei plantelor la arşiţă. Brevet de invenţie  Nr. MD 518,  2013.01.31

CĂLUGĂRU-SPĂTARU, T., CAUŞ, M., DASCALIUC, A. Procedeu de obţinere a biomasei calusului de Rhodiola rosea L. in vitro. Patent N 894 MD, 2015.

Publicaţii:

 1. Macarisin D. S., Samoil V.V., Dacaliuc A. P. Changes in amylase activity in the process of apple seed stratification // II-nd Congress of Moldovan Society of Plant Physiology, Chisinau, October 2001, p. 25-29.
 2. Malinoc A., Samoil V., Dascaliuc A. Influence of epybrassinolide on somatic embryos induction in culture of Panax ginseng Meyer // Plant Physiology and Biochemistry at the Beginning of Millenium: Realizations and Perspectives // II Congress of MSPPHRM, Chisinau, 2001, p. 250-252.
 3. Daskalyuk A. P. Elimination of Dormancy, Germination and Electrolyte Leakage from Apple Embryos during stratification // Russian J. Plant Physiol., 2002. V. 49. Nr. 5, P. 804-810.
 4. Dascaliuc A. Tehnologiile biologice moderne si impactul lor asupra societatii contemporane // Tehnologii biologice avansate si Impactul lor in economia Moldovei. Materialele simpozionului din 31 octombrie 2002. Chisinau, p.17-22.
 5. Dascaliuc A. Role of reserve apple seed proteins on embryo germination capacity // Fulbright Program in the Republic of Moldova, 10 years of activity. Chisinau, 2002, pp.147-158.
 6. Dascaliuc A. Reglajul maturatiei, desicatiei si dormitantei semintelor la nivel molecular // Fiziologia si biochimia plantelor la inceput de mileniu: realizari si perspective. Materialele Congresului II a Societatii de Fiz. Si Biochimie Vegetala, Chisinau, 2002, p.45-52.
 7. Macarisin D., Samoil V., Dascaliuc A. Modificarea activitatii amilazelor in timpul stratificarii semintelor de mar // Fiziologia si biochimia plantelor la inceput de mileniu: relizarin si perspective, Materialele Congresului II a Societatii de Fiz. Si Biochimie Vegetala, Chisinau, 2002, p.68-71.
 8. Malinoc A., Samoil V., Dascaliuc A. Influenta epibrasinolidei asupra embriogenezei somatice in cultura de Panax ginseng Meyer // Fiziologia si biochimia plantelor la inceput de mileniu: realizari si perspective, Materialele Congresului II a Societatii de Fiz. Si Biochimie Vegetala, Chisinau, 2002, p.250-253.
 9. Dascaliuc A. Proteinele de rezervă şi reglarea germinării seminţelor de măr // Fiziologia şi Biochimia Plantelor de Cultură (Aspecte Ecologice). Simpozionul III al Societăţii de Fiziologie şi Biochimie Vegetală a Republicii Moldova, Chişinău, 2004, p.128-130.
 10. Dascaliuc A. Native Preparation from Algae as Inducers of Plant Systemic Acquired Resistance // Abstracts of the 2-nd Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Plant/Soil Systems, June 30-July 3, 2004, Mosonmagyarowar, Hungary, p. 15-16.
 11. Malinoc Angelica Biotehnologia vegetala moderna si perspective de realizare in Moldova // Materialele simpozionului Tehnologii Biologice Avansate si impactul or in economia Moldovei, Chisinau, 31 Octombrie 2002, p.146-152.
 12. Dacaliuc A., Tate III., R.L. Systemic Approach in Determining the Biological Role of Natural Products // Advanced biological technologies and their impact on economy – Natural products: technologies for their capitalization in agriculture, medicine and food industry, Chisinau, AGEPI, 2005, p. 24-37.
 13. Ciocarlan A., Samoil V., Abramov V., Costan Oana, Deleanu C., Gang D., Dascaliuc A. Analysis of biologically active compounds of Rhodiola rosea L. rhizomes // Advanced biological technologies and their impact on economy – Natural products: technologies for their capitalization in agriculture, medicine and food industry, Chisinau, AGEPI, 2005, p. 87-94.
 14. Ciocarlan A., Comanici I., Samoil V., Abramov V., Malinoc A., Dascaliuc A. Biological and Biochemical Properties of some Walnut (Juglans regia L.) Genotypes from the Collection of Moldovan Botanical Garden // Advanced biological technologies and their impact on economy – Natural products: technologies for their capitalization in agriculture, medicine and food industry, Chisinau, AGEPI, 2005, p. 96-103.
 15. Ciocârlan A., Samoil V., Abramov V., Arpentin G., Dascaliuc A. The RP-HPLC analysis of free aromatic compounds from Vitis vinifera L. berries // Advanced biological technologies and their impact on economy – Natural products: technologies for their capitalization in agriculture, medicine and food industry, Chisinau, AGEPI, 2005, p. 104-111.
 16. Dacaliuc A., Gang D. Calugaru T., Malinoc A., Toma S. Rhodiola rosea L. a valuable medicinal plant: problems of introduction // Advanced biological technologies and their impact on economy – Natural products: technologies for their capitalization in agriculture, medicine and food industry, Chisinau, AGEPI, 2005, p. 112-117.
 17. Emnova E., *Tate R.L.,*Gimenez D., Dascaliuc A., Toma S., Gojinetschi O.,**Senicovscaia I. Reduction of metal and water stress of soybean by inoculation with exopolysaccharide producing strains of Pseudomonas sp. // Advanced biological technologies and their impact on economy – Natural products: technologies for their capitalization in agriculture, medicine and food industry, Chisinau, AGEPI, 2005, p. 128-136.
 18. Malinoc A., Calugaru T., Dascaliuc A. Problems of in vitro propagation of Juglans regia L. // Advanced biological technologies and their impact on economy – Natural products: technologies for their capitalization in agriculture, medicine and food industry, Chisinau, AGEPI, 2005, p. 112-117.
 19. Cuza P., Dacaliuc A., Gocu D. Starea şi perspectivele de ameliorare a pădurilor de stejar pufos (Quercus pubescens Willd) din republica Moldova. //Analele ştiinţifice ale USM „Seria ştiinţe chimico-biologice”, 2005, p. 405-413
 20. Dascaliuc A., Ralea T.,Cuza P., Ţicu L. Metode Fiziologice în silvicultură // Conferinţa internaţională „Aspecte ştiinţifico-practice a dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, 16-17 noiembrie 2006, Chişinău, 217-221.
 21. Мельник П.О., Мойса И.И., Даскалюк О.П. Визначення стiйкостi рослин до високих температур методом витоку електролiтiв // Biснiк аграрноi науки, жовтень, 2006, с. 44-46.
 22. Abramov V., Ciocârlan A., Arpentin Gh., Dascaliuc A. Acumularea proantocinidinelor în seminţele de Viţa de vie (Vitis vinifera L.) pe parcursul maturizării // Bul Acad. De Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii, 2005, N2 (297), p.26-33.
 23. Ciocârlan A., Comanici I., Abramov V., Dascaliuc A. Caracteristica proprietăţilor fiziologice şi biochimice ale unor genotipuri de nuc (Juglans regia L.) din colecţia Grădinei Botanice a Moldovei // Bul Acad. De Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii, 2006, N2 (297), p.58-66.
 24. Dascaliuc A., Ralea T. , Voineac V. Elaboration of natural plant growth regulators for plants protection // Bul. Acad. De Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii, 2006, N3 300), p.46-51.
 25. Dascaliuc A., Tate R.L. Systemic approach in plant physiology. // Bul. Acad. De Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii, Bul. Acad. De Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii, 2006, N1 (298), p. 51-66.
 26. Иванова Р., Касьян И. Содержание оксикоричных и оксибензойных кислот в спиртовых экстрактах плодов и ягод и их антирадикальная активность// Chişinău, „Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Vieţii, 2006, 298 N 3, p.
 27. Вoйняк В.И., Николаев А.Н., Николаева С.И., Афанасьева Л.Б.,Даскалюк А.П. Биологические препараты для борьбы с болезнями виноградной лозы // Защита и карантин растений, 2007, 4, с. 32-33.
 28. Dascaliuc A.P., Voineac V.I., Moisa I.I., Melnic P.A. Elaboration of Natural growth regulators for protection of plants// International organization for biological control of noxious animals and plants. East Palearctic Section, Poznan-Pushkino, 2007, p. 77-82.
 29. Dascaliuc A., Ralea T., Cuza P. Influence of heat shock on chlorophyll fluorescence of white oak (Quercus pubescens Wild).// Photosintetica, 2007, 45, (3), 469-471.

Proiecte internationale:

 • Dascaliuc A. Fulbright Grant // Influence of Apple Seed Storage Proteins on Embryos Germination Capacity. 1999-2000.
 • Macarisin D. 12-th Congress of Federation of European Societies of Plant Physiologist, Grant for participation of young specialists.
 • Elaboration of Proceedings and Technologies for Obtaining and Utilization of Native substances from Plants in Agriculture and Medicine // Grant RESC, MR2-996, CRDF, 2001-2004.
 • Determinisme climatique et agronomique de la composition des graines: Etude du potentiel productif et de qualité (génétique et climatique) du blé // Grant for the collaboration with the INRA, Clermon-Ferand, France. d’hiver” 2001-2003, finantat de Ministerul de Afaceri Externe al Frantei, Group de cercetare Vest-Est. (Franta – Moldova- Romania- Ungaria).
 • Macarisin D. The FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES (FEBS) //Grant to attend the Advanced Course 02-11, “Basic Methods in Yeast Genetics and Molecular Biology” Strasbourg, France, July 2002.
 • Introduction of Rhodila rosea into Aricultural production of Moldova // Grantul tehnologic CRDF pentru anii 2003-2005, 80 000 dolari SUA.
 • Macarisin D. The Long Term Travel Grant provided by the US Civilian and Research Developmental Foundation and Moldovan Research and Developmental Association. Award number LTTGP-04. Project title and terms: “Seed Dormancy and Germination”, from January 15, 2003 to April 26, 2003. Hosting scientist: Dr. Gregory Welbaum, Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Macarisin D. The MRDA-CRDF Long Term Travel Grants Program Follow-On Grants. Proposal title: “Seed Defense Mechanisms: Relation to Dormancy and Germination” U.S. Scientific Partner: Dr. Gregory Welbaum, Virginia Polytechnic Institute and State University 2003.
 • Grantul de Colaborare cu INRA, Clermon-Ferand, Franta, 2002- 2005.
 • Macarisin D. LTTGP- 04 FOLLOW-ON GRANT “SEED DEFENSE MECHANISMS: RELATION TO DORMANCY AND GERMINATION” finantat de CRDF si MRDA. Proiectul a fost desfasurat pe parursul anilor 2003 - 2004 si cu success finisat in Septembrie 2004.
 • Dascaliuc A. et al. Utilization of fluorometer and implementation of biological active preparations in agriculture, Finantat de CRDF, 2004-2005, 20 000 dolari SUA.
 • Samoil V. Déterminisme et mod?lisation des effets environ mentaux et g?n?tiques sur la composition et la qualit? du bl?’ Proiect ECO-NET 2004, finantat de Ministerul de Afaceri Externe al Frantei
 • Grant CRDF MOR2-1040-CH-3: Utilization of Fluorometer and Biologically Active Prparations in Agriculture, 2005.
 • Grant CRDF MOR2-1040-CH-03: Maintaining of the Center of Advanced Biological Technologies (CABT) Devices; Support of Young Scinetists and Students, 2006.
 • Grant INTAS: Selection and cultivation of Rhodiola rosea L. based on molecular, phytochemical and physiological methods.
 • Grant CRDF MOR2-1040-CH-03: Implementation of Rhodiola rosea in Moldovan agriculture for medicinal use, 2008.

Brevete:

 • Atimosoae M., Toma S., Dascaliuc A., Bujoreanu N., Tarhon P., Atimosoae C., Oloier T. Procedeu de sporire a rezistentei cerelelor la seceta. Brevet de Inventie 94.N1500 MD, 2000.
 • Atimosoae M., Rosca A., Oloier T., Dascaliuc A., Bujoreanu N. Procedeu de sporire a rezistentei graului de toamna la ger. Brevet de Inventie 96.N1553 MD, 2000.
 • Dascaliuc A., Nichita I., Dascaliuc T., Ralea T., Atimosoae M. Procedeu de tratare a semintelor de grau de toamna inainte de semanat. Brevet de Inventie 101.N1659 MD, 2001.
 • Dascaliuc A., Voineac V., Dascaliuc T., Chitic Gh. Procedeu de tratare a plantelor vitei de vie. Brevet de Inventie 111.N2090 MD, 2003.
 • Oloier T., Dascaliuc A. Metoda de determinare a rezistentei plantelor la factorii nefavorabili ai mediului ambiant. Cerere pentru Brevet de Inventie, cu n ota de acord N 4443 din 3.06.2005.
 • Мельник П.О., Мойса I.I., Даскалюк О.П. Спосiб швиидкого визначенння сniйкости картопли до збудника раку Synchytrium endobioticum (schilb.) perc. Декларацийний патент, Украiна, МПК 2006, А01С 1/00, 16313.
 • Calugaru T., Malinoc A., Delean T., Dascaliuc A. Procedeu de micropropagare a plantelor de gherberă in vitro. Brevet de Inventie 111.N2090 MD, N 3219, 2007.

Informatia suplimentara:

Lista serviciilor prestate:

Calitatea semintelor

 1. Determinarea viabilitatii, vigurozitatii, imbatranirii semintelor;
 2. Determinarea componentilor proteinelor de rezerva;
 3. Determinarea continutului substantelor depozitate in rezerva;
 4. Marcarea genetica a genotipurilor, pasaportizarea biochimica a soiurilor si suselor (proteinele de rezerva, polimorfismul fragmentelor de restrictie etc.);
 5. Tratarea semintelor inainte de semanat (primingul semintelor).

Utilizarea metodelor in vitro

 1. Introducerea in vitro a explantilor din testurile plantelor;
 2. Micropropagarea;
 3. Inducerea embriogenezei somatice;
 4. Transferarea de la cultura in vitro la cultura in vivo.

Metodele biochimiei si a biologiei moleculare

 1. Extragerea si purificarea proteinelor;
 2. Extragerea si purificarea acizilor nucleici;
 3. Extragerea si purificarea lipidelor;
 4. Extragerea si purificarea polifenolilor si poliantocianidelor;
 5. Extragerea si purificarea glucozidelor;
 6. Electroforeza proteinelor in prezenta SDS;
 7. Repartizarea bidimensionala dupa OFarrell;
 8. Cartarea genomului cu ajutorul restrictazelor;
 9. Reactia polimerazei de lant;
 10. Spectrul izoenzimatic;
 11. Cinetica reactiilor enzimatice;
 12. Cromatografia in strat subtire.

Metode biofizice

 1. Cromatografia lichida de inalta presiune;
 2. Spectrofotometria;
 3. Scurgerea electrolitilor;
 4. Potentialul celular;
 5. Densitometria;
 6. Fotosinteza.